Stanovy

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

TROJHÁČEK

 

Čl. I

Základní ustanovení.

 

1. Občanské sdružení TrojHáček je občanské sdružení podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů v platném znění.

2. Sdružení má postavení samostatné právnické osoby a vyvíjí svou činnost v souladu s těmito stanovami     a obecně  platnými předpisy na území mikroregionu Havlíčkobrodsko, zejména na k.ú. obce Havlíčkova Borová.

3.  Sídlem sdružení je Zahradní č. 313, 582 23 Havlíčkova Borová, kraj Vysočina.

 

Čl. II.

Předmět činnosti a cíle sdružení

 

1.   Chránit přírodu, čistotu vod a životní prostředí.

2.  Údržba, ochrana a využívání areálu biologických rybníků v k.ú. Havlíčkova Borová v rámci svěřených kompetencí (chov, lov a ochrana ryb, apod.).

3.  Spolupráce s okolními MO ČRS v oblasti zarybňování.

4.  Podílet se na mimoškolní výchově dětí a mládeže v oblasti rybaření, ochrany životního prostření a přírody.

5. Aktivně se podílet na zlepšování kulturního a sportovního života občanů obce Havlíčkova Borová.

6.  Spolupracovat s obdobně zaměřenými zájmovými organizacemi.  

 

Čl. III.

Členství ve sdružení

 

1.    Členové sdružení jsou: řádní, nezletilí, čestní a přispívající.

2.    Nezletilými členy jsou mladiství od 7-18 let, kteří mají omezené práva a povinnosti.

3.    Řádným členem se může stát osoba starší 18 let. O přijetí rozhoduje členská schůze.

4.    Členský příspěvek řádného člena se skládá:

a)      z jednorázového vstupního peněžitého příspěvku,

b)      z pravidelného peněžitého příspěvku.

5. Dokladem členství je platný členský průkaz.

6. Členství zaniká:

a)      vystoupením,

b)      úmrtím,

c)      vyloučením pro neplnění povinností. (na základě rozhodnutí členské schůze).

 

Čl. IV.

Práva a povinnosti členů

 

1. Člen má tato práva:

a)      zúčastňovat se jednání členské schůze (řádný),

b)      rozhodovat na členské schůzi (řádný),

c)      volit a být volen do všech orgánů (řádný),

d)     rybolov, chov ryb,

e)      účastnit se ostatních činností,

f)       obracet se na orgány sdružení se svými podněty, návrhy, dotazy a stížnostmi.

 

2. Člen má tyto základní povinnosti:

a)  dodržovat stanovy sdružení, obecně platné právní předpisy, předpisy sdružení, plnit rozhodnutí orgánů sdružení,

b)   platit členské příspěvky,

c)    osobní účastí se podílet na činnosti sdružení,

d)   chránit majetek sdružení,

e)    vyvarovat se všeho, co by poškodilo dobré jméno sdružení, narušovalo kázeň a vzájemný respekt.

 

Čl. V. 

Orgány sdružení

               

Orgány sdružení jsou:

 

a)    Členská schůze

Je nejvyšším orgánem sdružení, svolává ji dle potřeby výbor, nejméně jednou ročně. Rozhoduje o všech zásadních záležitostech sdružení. Schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření za uplynulé období, roční závěrku, plány činnosti, rozpočet a bere na vědomí zprávu dozorčí komise. Rozhoduje o přijetí a vyloučení členů sdružení. Volí členy výboru a členy dozorčí komise. Rozhoduje o změně stanov.

Volební období do těchto orgánů je čtyřleté. Člen nesmí vykonávat více funkcí, jsou-li tyto funkce ve vzájemném kontrolním vztahu. Takové funkce nesmějí vykonávat ani členové či jiné osoby, které jsou podle obecně závazných právních předpisů považovány za osoby blízké.

b)   Výbor

Je výkonným orgánem sdružení, který spravuje její záležitosti mezi členskými schůzemi. Zajišťuje plnění usnesení členské schůze, hospodaří s majetkem sdružení a rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou výlučně vyhrazeny členské schůzi. O své činnosti předkládá zprávy členské schůzi.

Výbor je minimálně tříčlenný: předseda, jednatel, hospodář. Schůze svolává předseda nebo pověřený člen výboru.

Za sdružení jedná samostatně předseda a jednatel, který může zmocnit k zastupování na základě a v rozsahu udělené plné moci jinou osobu.

c)    Dozorčí komise

Je minimálně tříčlenným kontrolním a revizním orgánem. Dozorčí komise je volená na členské schůzi. Volební období je čtyřleté.  Kontroluje plnění usnesení členské schůze, hospodaření. O své činnosti předkládá zprávu členské schůzi.

O veškerých jednáních se vyhotovuje zápis obsahující návrhy a usnesení. Jejich skartace je možná po 5 letech, pokud zákonná ustanovení nestanoví jinak.

Hlasování se provádí veřejně zdvižením ruky. Usnáší se nadpoloviční většinou přítomných členů.

 

Č1. VI. 

Zásady hospodaření

 

1. Sdružení hospodaří s majetkem, který je tvořen finančními prostředky a dalším majetkem.

2.  Zdroje majetku jsou:

a)                  stávající majetek a majetková práva,

b)                 majetek získaný koupí, vlastním hospodařením nebo jiným způsobem,

c)                  členské příspěvky,

d)                 prodej povolenek,

e)                  příjem z podnikatelských aktivit (farmářské trhy, rybářské soutěže),

f)                  dary, dotace,

g)                 ostatní příjem.

               

Č1. VII. 

Ostatní

1.   Sdružení vede o své činnosti řádnou písemnou dokumentaci, vyplývající ze stanov a ostatních právních předpisů.

2.   Některé body stanov mohou být dle potřeby podrobněji rozvedeny v jiných vnitro- předpisech (jednací řád apod.).

 

 

 

V Havlíčkově Borové dne 21. 11. 2011

 

Za přípravný výbor: Lubomír Havlíček